องค์การบริหารส่วนตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องเเจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ (ด.ร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ด.ร.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คำร้องขอถังขยะ คำร้องขอยืมกายอุปกรณ์ (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของโคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องขอใช้น้ำประปารายใหม่ แบบคำร้องแก้ไขระบบประปา แบบคำขอแจ้งซ่อม/ยกเลิกการใช้น้ำประปา